O společnosti Kovostroj Bohemia s.r.o.

Společnost Kovostroj Bohemia, s.r.o. byla založena koncem roku 2003, kdy plynule navázala své výrobní a obchodní činnosti na své předchůdce. Původní výrobní závod, který působil v Týně nad Vltavou ještě jako státní podnik, započal pronikat do výrobního segmentu profilace ocelových profilů již v roce 1975. Od té doby se odstartovala historie profilace v tomto závodě, která je do dnešních dnů neustále podporována a rozvíjena. Nyní již můžeme hovořit o historické tradici vybudované na pevných základech a rozvíjející se po dobu více než 40 let. Hlavním záměrem naší firmy je tak pokračování v prohlubující se tradici výroby ocelových profilů, do které jsou vnášeny prvky v podobě moderní technologie a současných vědecko-technických poznatků a trendů. Vám, našim zákazníkům, jsme vždy připraveni a odhodláni nabízet kvalitní výrobky s prvotřídním a propracovaným servisem dodávek.

Certifikáty

Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.
Kovostroj Bohemia s.r.o.

Obchodní podmínky

1. ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen 'VOP') se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Kovostroj Bohemia, s.r.o., se sídlem Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 269 13 143 (dále též jako 'prodávající' nebo 'dodavatel') a druhými stranami (dále též jako 'kupující' nebo 'odběratel').

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. VOP jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
 2. jeho IČO (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
 3. druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky
 4. množství požadovaných kusů produktů
 5. místo a termín dodání
 6. způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
 7. v případě písemné objednávky čitelné jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu telefonicky potvrdí nebo vystaví potvrzení objednávky (písemně nebo elektronicky), v němž kupujícímu potvrdí druh, kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání a případně způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, případně způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Smluvní vztah mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřen okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

Před uzavřením první kupní smlouvy/smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech řádně zaplatit. Přijetí zboží kupujícím znamená akceptaci VOP. Veškeré dodávky se provádějí na základě VOP.

3. CENY

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží je započítáno balné dle standardu prodávajícího.

4. TERMÍN PLNĚNÍ

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem.

Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny výrobku/výrobků, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.
Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně prodloužen, pokud zálohové nebo neuhrazené faktury vyplývající z této nebo jiných smluv byly v prodlení a/nebo nebyly zaplaceny v plné výši anebo vůbec.

Případné dodatečné požadavky kupujícího na změnu zboží v případě jejich akceptace prodávajícím přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu. Prodávající má nárok na úhradu nákladů se změnou souvisejících.

V případě opožděné dodávky nebo nedodání zboží prodávající neodpovídá za škodu, pokud k prodlení nebo nedodání došlo vlivem okolností vylučujících odpovědnost.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží baleno a odesláno dle standardu dodavatele. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání prvnímu dopravci či odběrateli.

V případě, že budou smluvní strany používat mezinárodní výkladová pravidla dodacích podmínek, budou se tato řídit dle Mezinárodních obchodních pravidel INCOTERMS 2000 vydaných Mezinárodní obchodní komorou.

6. VADNÉ PLNĚNÍ

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí.

Pozdější reklamace zjevných vad jako např. jiné než objednané rozměry, záměna materiálu, nepravoúhlost, zvrásnění, nerovnosti, optické vlny, vlny, rýhy, vrypy, otlaky, rozměry mimo toleranci, broky, zaválcovaná nečistota a jiné vady viditelné okem nebo zjistitelné měřidly a vážidly, nebudou uznány.

Subjektivní reklamace (kupující má pocit, že zboží vypadá jinak než při poslední dodávce) nemohou být uznány.

Reklamace na zjevné vady zboží, které bylo po dodání použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno, nebudou uznány.

Reklamace zjevných vad neodhalených díky zanedbání povinnosti kupujícího provést prohlídku zboží s náležitou péčí včas nebo vůbec, nebudou uznány.

Reklamované zboží musí být uskladněno v původním nezměněném stavu odděleně od ostatního zboží a musí být chráněno proti korozi. Do doby vyřízení reklamace prodávajícím nesmí být použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo jinak upraveno.

Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží nebude řádně skladováno a v důsledku nesprávného skladování a manipulace bude poškozeno.
Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škody.

Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně dodavatele, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Do doby úplné úhrady kupní ceny není kupující oprávněn nezaplacené zboží zcizit nebo zatížit právem třetích osob. Výtěžek z prodeje nezaplaceného zboží je kupující povinen vydat prodávajícímu. Prodávající je oprávněn okamžitě zakázat kupujícímu s nezaplaceným zbožím jakkoliv nakládat. Kupující je povinen nezaplacené zboží kdykoliv vydat prodávajícímu na jeho žádost. V případě včasného nebo úplného nezaplacení kupní ceny se i všechny další faktury, vystavené na kupujícího, bez ohledu na dohodnutá data splatnosti stávají okamžitě splatnými.

Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

Zálohová platba kupujícího může být bez jeho souhlasu dle uvážení prodávajícího přednostně použita na úhradu nezaplacených pohledávek prodávajícího vyplývajících z této nebo z jiných smluv.

Za den zaplacení se považuje den připsání dlužných částek v plné výši na účet prodávajícího uvedený na jednotlivých fakturách nebo obdržení dlužných částek prodávajícím v hotovosti v plné výši.

Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu prodávajícího.

Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno. V případě obdržení úhrady od kupujícího bez udání variabilního symbolu platby rozhodne o použití platby prodávající.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 15 % z dohodnuté ceny výrobku/výrobků.

9. JINÁ USTANOVENÍ

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ('RŘ') před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky.

K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti.

Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření. Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Jazykem pro vzájemnou komunikaci je jazyk český.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01/11/2013.

GDPR

GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

V souvislosti se změnou legislativy jsme vytvořili dokument o informacích dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně „GDPR“).

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a z jakého důvodu. Tyto zásady se týkají primárně našich zákazníků, klientů a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů, dále pak i jejich zástupců či kontaktních osob. Zásady jsou účinné od

25. května 2018.

Kovostroj Bohemia jako správce

Správcem osobních údajů je společnost Kovostroj Bohemia, s. r. o., se sídlem Kolodějská 507, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 26913143, DIČ: CZ26913143, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 12785.

Pokud budete mít otázky ke shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, obracejte se písemně na:

Kovostroj Bohemia, s.r.o..
Kolodějská 507, 3750 01 Týn nad Vltavou
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k uzavření smluvního či jiného právního vztahu a k poskytování našich služeb, ke kontaktování zákazníků z legitimních technických, či provozních důvodů, nebo takové, jejichž shromažďování vyplývá přímo z platné legislativy, vedení účetnictví. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, uzavírání smluv, plnění smluv.

Zpracovávané osobní údaje

 • jméno, příjmení, titul, pracovní pozice
 • název firmy, IČ, DIČ, sídlo, popřípadě dodací a kontaktní adresa
 • čísla bankovních účtů
 • telefonní číslo, fax
 • e-mailová adresa
 • www adresa

Další zpracovávané údaje

Údaje vzniklé během komunikace mezi námi a zákazníkem

Tyto údaje vznikají v důsledku komunikace mezi námi jakožto prodejcem zboží, poskytovatelem služeb a našimi zákazníky. Jde o písemnou listinnou a elektronickou komunikaci se zákazníky, ale i dodavateli zboží a služeb.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání

Tyto údaje poskytuje zájemce o navázání pracovního vztahu zasláním životopisu a následně při pracovním pohovoru. Údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu pouze za účelem zprostředkování zaměstnání,

a to pouze po dobu trvání výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici.

Záznamy z bezpečnostních kamer

Provozujeme ve svých prostorách kamery z důvodu bezpečnosti. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy dostatečně označeny viditelným upozorněním.

Časosběrné snímky záznamů z webových kamer

Na webových stránkách společnosti Kovostroj Bohemia jsou nebo mohou být k dispozici časosběrné snímky záznamů webových kamer z vybraných prostor (například výrobní haly), kde jsou jednotlivé dílčí fotografie spojené do virtuálního video záznamu. Tento video záznam nebo jednotlivé snímky je možné zobrazit na webu. Tyto záznamy mohou obsahovat například některé pracovníky společnosti. Tyto záznamy jsou udržovány bez časového omezení a jejich zobrazení na webových stránkách slouží primárně k informačním, případně marketingovým účelům na webových stránkách Kovostroje Bohemia.

Údaje zpracované na základě souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochraně oprávněných zájmů, ale jejich zpracování nám umožňuje zvyšovat kvalitu produktů a případně naše zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Účely, právní důvody zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • plnění smluv, tedy zejména dodání zboží, služeb a nákupů, na základě právního titulu splnění smlouvy, a to po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt
 • dodání zboží na určené místo a komunikaci s Vámi (plnění smlouvy)
 • vyúčtování plnění, vystavování výzev k platbě a daňových dokladů (plnění smlouvy)
 • plnění daňových povinností
 • vymáhání pohledávek a řešení zákaznických sporů (oprávněný zájem)
 • podpora prodeje produktů (obchodní sdělení, nabídka další spolupráce), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas
  • na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely

Zpracovávání údajů se souhlasem pro marketingové

a obchodní účely

U zákazníka s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro

období od 25. 5. 2018 nabíráme nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Veškeré tyto činnosti jsou použité pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb a následující jeden rok poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.

Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
 • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost;
 • přístup k údajům v papírové podobě je zabezpečen zpravidla mechanicky, v nepřístupných kancelářích pro nepovolané osoby, v uzamčených skříních či v archivu;
 • údaje v elektronické podobě jsou uloženy a zpracovávány na našem zabezpečeném serveru;
 • k osobním údajům mají přístup pouze ti externí zpracovatelé, s nimiž máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, v které jsou vázáni mlčenlivostí a povinností nepoužívat údaje k jiným účelům, než k jakým byly poskytnuty.

V případech externího zpracování

Při plnění svých povinností využíváme některé odborné a specializované služby třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje námi poskytnuté, mají postavení zpracovatelů osobních údajů

a zpracovávají osobní údaje pouze na základě našich pokynů a nesmí je využít jinak. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu. Jde například o rozesílání zboží přepravními společnostmi, činnost advokátů, auditorů, externí správu IT systémů, informačního systému…

Mezi tyto partnery v současnosti patří:

B e e P, s.r.o. (správce informačního systému) Praha 9 - Újezd nad Lesy, Poříčská 2091, IČ 62912895
AutoCont CZ a.s. (poskytování IT služeb-antispam) Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ: 47676795
BACKER COMPUTER CZ s.r.o (IT služby) Lipenská 1408/48, České Budějovice 3, IČ: 25156802
Jana Hromádková (licence mzdy) Praha 3, Žižkov, Na Balkáně 2309/50, IČ: 40682846
Ing. Jana Krafčíková (audit) Žerotínova 664/19, Č.Budějovice, IČ: 63279797
JUDr. Jaromír Bayer (právní služby) České Budějovice 3, Jeremiášova 1705/18, IČ: 13494414
Dopravní přepravci

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje do doby, než bude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Zpracování údajů za účelem marketingu můžete kdykoli odvolat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odmítnutí marketingových sdělení nemá žádný vliv na naši další obchodní spolupráci.

Společnost zpracovává osobní údaje především za účelem zpracování objednávky a poskytnutí smluvního plnění, přičemž pro takové zpracování je rozhodující plnění smlouvy. Osobní údaje nemůžeme vymazat v případě, jsme-li ze zákona povinni je po stanovenou dobu archivovat.

Údaje zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb (tj. po dobu trvání smluvního vztahu), době naplnění našich oprávněných zájmů a dále pak ve lhůtách stanovených právními předpisy. Následně jsou tyto údaje fyzicky skartovány nebo vymazány.

Doba uchovávaní informací o zákaznících

U zákazníků, kteří vůči nám maj&iacuiacute; splněny veškeré závazky, jsme oprávněni zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje a komunikaci s našimi pracovníky po dobu jednoho roku po ukončení obchodní spolupráce. Tyto osobní údaje jsou vymazány nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby uvedené v předchozí větě.

Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy jsou rovněž archivovány zákaznické smlouvy.

Údaje jsou fyzicky skartovány nebo vymazány nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby

Uvedené v předchozí větě.

Kamerové záznamy

Kamerové video záznamy z prostor společnosti a okolí budov jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode

dne pořízení kamerového záznamu.

Jaká jsou Vaše práva?

 1. 1.Právo na informace

Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, který právě čtete.

 1. 2.Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme.

 1. 3.Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili či doplnili bez zbytečného odkladu nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje, které se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci kontrolovali Vaše osobní údaje.

 1. 4.Právo na výmaz

Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

 • vznesete námitky či stížnost proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují převažující oprávněné důvody ke zpracování na naší straně

Údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určený výkon nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.

 1. 5.Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:

 • budete popírat přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti
 • je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití
 • vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše oprávněném zájmy nad dalším zpracováním osobních údajů
 1. 6.Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování.

 1. 7.Právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl
 1. 8.Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.Sochora 27, Praha 7, 170 00, pokud se domníváte, že došlo k porušení našich povinností v souvislosti s pravidly GDPR.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme

o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

V Týně nad Vltavou dne 25. 5. 2018

Luděk Zavadil

Jednatel společnosti